Words of Praise

Verba Laudata - Sopr Voc Solo-Stgs - Sc

CODE: AP-10338 Voc

$14.99

Sample:
VERBA LAUDATA is a song cycle by Czech composer, Zdeněk Lukáš composed in 1967 on Latin texts by Seneca, Valeria Maxima, Cicero and Ovid. Words of Praise for Soprano Vocal Solo with Strings and Piano. Vocal Score. Duration: 13:00
 
Background Notes are in the Resources tab.

Verba Laudata - Sopr Voc Solo-Stgs - Sc (AP-10338.zip, 250 Kb) [Download]

NOTES 

VERBA LAUDATA jsou čtyři dramatické písně pro soprán, smyčcový orchestr a klavír, psané vždy na jednu větu —výrok čtyř slavných antických postav: Seneky, Maxima, Cicerona a Ovidia. 

Spíše než o zhudebnění slov jde o náplň, ducha věty. A i když je latinský text volně zpracován (opakováním, dělením, drobením), přece v něm vyniká logické nava-zování slov a opakováné zdůrazenění obsahu vět. 

Co nejméně textu a co největší soustředění na jeho vnitřní smysl, na význam slova, na atmosféru myšlenky samotné—tak lze charakterizovat přístup skladatele k těmto slavným výrokům. 

Vybrané čtyři věty předurčují hudební formu díla svou myšlenkovou odlišností a kontrastem: 

VERBA LAUDATA ("Words of Praise") are four dramatic songs for soprano, string orchestra, and piano, based always on a single sentence--a statement by four famous people of the classical ancient age: Seneca, Maximus, Cicero, and Ovid. 

Rather than setting words to music, it deals with the content and the spirit of the sentence. And even though the Latin text is used freely (repetition, division, breaking-up), nonetheless, the logical connection between words and repeated emphasizing of the content of the sentences comes across. 

As little text as possible and as much focus on its internal meaning, on the meaning of the words, on the atmosphere of the thought itself—that is how one can characterize the attitude of the composer to these famous statements. 

The selected four movements set the musical form of the composition by using different authors and contrasting thoughts. 

 

Texts by SENECA, VALERIA MAXIMA, CICERO and OVID— 

I.
Cui nasci contingit, mori restat. (Seneca) p. 1 

Whoever/whatever comes into existence resists extinction. 

Komu souzeno se narodit, na toho čá smrt. 

II.

Multo se ipsum quam hostem superare operosius est. (Maximus) p. 9 

Far more difficult it is to overcome(master) yourself than an enemy.

O mnoho nesnadnější zvítězit nad sebou samým než nad nepřítelem.

III.

An est quidquam similius insaniae quam ira= (Cicero) p. 21

Is there anything more like insanity than anger?

Zda se něco víc podobá šílenství nez hněv? 

IV.

Nube solet candidus ire dies. (Ovid) p. 28

Even a bright shining day usually has a cloud.

Po bouři obyčejně bývá jasný den.

 

Skladba Verba laudata byla dokončena v létě v roce 1967. Popré ji provedli Libušě Hošt’álková, soprán, a členové Plzenského rozhlasového orchestru za řízení autora á. února 1968 v Plzni.

Verba Laudata was finished in the spring of 1967. The premiere was performed by Libušě Hošt’álková, soprano, with the Plzeň Radio Orchestra directed by the composer, February 8, 1968, in Plzeň. 

Loading...